ΚΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΞΕΛΙΞΗ - ΕΟΠΠΕΠ

O Εκπαιδευτικός Φορέας Ανάπτυξη & Εξέλιξη διοργανώνει προπαρασκευαστικό Σεμινάριο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων, κατάλληλο για τη προετοιμασία των υποψηφίων στη διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης του ΕΟΠΠΕΠ.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία στις εξετάσεις πιστοποίησης ως Εκπαιδευτές Ενηλίκων στον ΕΟΠΠΕΠ.

Ταυτόχρονα, το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους θέλουν να επικαιροποιήσουν και να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους ως προς τη διαδικασία εκπαίδευσης σε ενήλικες.

Η πιστοποίηση της εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων οδηγεί στην ένταξη στο ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ.

Όσοι Εκπαιδευτές ενταχθούν στο Μητρώο αυτό του ΕΟΠΠΕΠ, μπορούν να συμμετέχουν ως Εκπαιδευτές Ενηλίκων σε προγράμματα κατάρτισης που υλοποιούνται από Κε.Δι.Βι.Μ / ΚΕΚ ή άλλους φορείς δια βίου μάθησης στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση δράσεων κατάρτισης.

Αξίζει να τονιστεί πως σύμφωνα με το νόμο 4186/2013 άρθρο 27, για τις θέσεις εκπαιδευτών των δημόσιων ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ, που προκηρύσσονται από τη ΓΓΔΒΜ ή άλλον φορέα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ, προϋπόθεση πλέον για την υποβολή αίτησης, είναι η εγγραφή του υποψήφιου εκπαιδευτή στο Υπό-Μητρώο Εκπαιδευτών Α.Ε.Κ., το οποίο τηρείται από τον ΕΟΠΠΕΠ.

→ Αλληλογνωριμία, στόχοι προγράμματος, εκπαιδευτικό συμβόλαιο

→ Kοινωνικό-οικονομικό πλαίσιο και εκπαιδευτικές πολιτικές εκπαίδευσης ενηλίκων

→ Θεωρίες μάθησης, Αρχές μάθησης και Χαρακτηριστικά ενηλίκων εκπαιδευόμενων, Προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης, Ρόλος εκπαιδευτή

→ Μεθοδολογία διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών, Μεθοδολογία εναρκτήριας συνάντησης, Εκπαιδευτικές Τεχνικές

→ Διαμόρφωση εκπαιδευτικού χώρου. Αποτελεσματική χρήση εποπτικών μέσων διδασκαλίας

→ Δυναμική εκπαιδευόμενης ομάδας, Σχεδιασμός Διδακτικής ενότητας και Αξιολόγηση

→ Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες

→ Σχεδιασμός εικοσάλεπτων μικροδιδασκαλιών

→ Αξιολόγηση διδακτικού έργου (Μοντέλα, τύποι, τεχνικές)

→ Παρουσίαση εικοσάλεπτων μικροδιδασκαλιών- Σχολιασμός- Υποστήριξη

Το σεμινάριο είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε:

  • να προάγει την ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευόμενων,
  • την ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης και
  • τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση.

Το σεμινάριο υλοποιείται εξολοκλήρου μέσω διαδραστικών ασκήσεων και βιωματικών τεχνικών, ενώ λειτουργεί και ως προσομοίωση για τις εξετάσεις, καθώς οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν μικροδιδασκαλίες στα πρότυπα της διαδικασίας πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ. Για τις μικροδιδασκαλίες αυτές οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν λεπτομερή ανατροφοδότηση.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.

 

Επώνυμο - Όνομα*

Δήμος*

Τηλέφωνο*

Ημ/νία Γέννησης*

Email*