ΛΑΕΚ 1-25

Ο Εκπαιδευτικός Φορέας Ανάπτυξη & Εξέλιξη υλοποιεί επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν έως 49 άτομα μέσω προγραμμάτων ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ 1-49.

Μπορούν να συμμετάσχουν εργαζόμενοι για τους οποίους καταβάλλεται η εργοδοτική εισφορά 0,24% στο ΙΚΑ και εργάζονται σε επιχειρήσεις μέλη των Φορέων Εκπροσώπησης Εργοδοτών ή/και μέσω του Εργατικού Κέντρου.

 • Διάρκεια 40 ώρες
 • 4 ώρες κατάρτιση για 10 ημέρες
 • Υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας στις πιστοποιημένες Αίθουσες μας
 • Ο κάθε καταρτιζόμενος λαμβάνει 200 € ως εκπαιδευτικό επίδομα

Στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος:

 • Φορείς Εκπροσώπησης των Εργοδοτών
 • Επιστημονικοί Σύλλογοι, των οποίων οι επιχειρήσεις μέλη απασχολούν 1-25 άτομα και δεν καλύπτονται από φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών
 • Ανεξάρτητοι Εργαζόμενοι, για τους οποίους καταβάλλεται η εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ και
 • Οι εργοδότες τους δεν καλύπτονται από φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών
 • Οι εργοδότες τους δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης μέσω του φορέα εκπροσώπησης του κλάδου τους
 • Δεν έχουν σταθερό εργοδότη, λόγω του αντικειμένου απασχόλησής τους

Στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εντάσσονται οι επιχειρήσεις που:

 • Επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους και είναι μέλη των φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών του κλάδου τους, οι οποίοι αναλαμβάνουν την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης
 • καταβάλλουν στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ για τους εργαζόμενους της επιχείρησής τους
 • απασχολούν από 1 έως 25 εργαζομένους
 • το πρόγραμμα κατάρτισης που συμμετέχουν δεν χρηματοδοτείται από άλλο φορέα
 • δεν χρηματοδοτούνται από άλλο πρόγραμμα κατάρτισης του ΟΑΕΔ και του ΛΑΕΚ για τους εργαζόμενους που λαμβάνουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα

Η θεματολογία, η δομή και ο προγραμματισμός των σεμιναρίων καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες των ενδιαφερομένων και τους δίνουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για τη επαγγελματική τους ολοκλήρωση. Ενδεικτικά:

 • Λογιστικά
 • Φορολογικά
 • Εργασιακά
 • Πωλήσεις (Εξυπηρέτηση Πελατών & Παράπονα Πελατών)
 • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Marketing – Social Media
 • Management – Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Self development
 • Εξειδικευμένα θέματα
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΕΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
 

1. Υ.Δ. Επιχείρησης (Συμπληρώνεται από το Νόμιμο Εκπρόσωπο της Επιχείρησης)

2. Έντυπο Καταχώρησης Στοιχείων Εργαζόμενου

Φωτοτυπία:

1. Ταυτότητας,

2. Τραπεζικού Βιβλιαρίου,

3. Νόμιμου Παραστατικού από την Δ.Ο.Υ. που να αποδεικνύει το Α.Φ.Μ. (Εκκαθαριστικό Σημείωμα ή Φορολογική Δήλωση ή Φορολογική Ενημερότητα)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
 

1. Έντυπο Καταχώρησης Στοιχείων Εργαζόμενου

Φωτοτυπία:

1. Ταυτότητας, 2. Τραπεζικού Βιβλιαρίου, 3. Νόμιμου Παραστατικού από την Δ.Ο.Υ. που να αποδεικνύει το Α.Φ.Μ. (Εκκαθαριστικό Σημείωμα ή Φορολογική Δήλωση ή Φορολογική Ενημερότητα),

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.

 

Επώνυμο - Όνομα*

Δήμος*

Επιχείρηση*

Τηλέφωνο*

Email*