Αποτελέσματα της Κοινωφελούς Εργασίας: Τι πρέπει να προσέξετε

Αναρτήθηκαν στις 24 Μαρτίου 2017, οι οριστικοί πίνακες επιτυχόντων για το πρόγραμμα «Κοινωφελούς Χαρακτήρα για όλους τους Δήμους της χώρας για 24.251 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης».

Οριστικοί πίνακες επιτυχόντων:

  1. ΤΡΙΠΟΛΗΣ
  2. ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
  3. ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
  4. ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
  5. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
Διαδικασία Υπόδειξης-Πρόσληψης των Επιτυχόντων

Μετά την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, οι αρμόδιοι υπάλληλοι των ΚΠΑ2, όπου είναι εγγεγραμμένοι οι άνεργοι, θα καλέσουν όσους έχουν επιλεγεί προς τοποθέτηση, με κάθε πρόσφορο μέσο όπως ηλεκτρονική αλληλογραφία, έγγραφη πρόσκληση καθώς και τηλεφωνική επικοινωνία, προκειμένου να υποδειχθούν στους Δήμους.

Προσοχή: Τα στοιχεία επικοινωνίας τα αντλεί ο ΟΑΕΔ από την ηλεκτρονική αίτηση, που υπέβαλε ο ωφελούμενος και από το ΟΠΣ του Ο.Α.Ε.Δ. Επομένως είναι πολύ σημαντικό να κρατάτε επικαιροποιημένα τα στοιχεία επικοινωνίας σας όπως email, αριθμός τηλεφώνου κ.λ.π, γιατί αλλιώς ίσως δεν θα μπορέσει να επικοινωνήσει μαζί σας ο ΟΑΕΔ.

Προθεσμία 5 ημερών από την ειδοποίηση

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να προσέλθουν στην αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2), όπου είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την ενημέρωσή τους και εκεί θα παραλάβουν συστατικό σημείωμα, προκειμένου να υποδειχθούν στους Δήμους στους οποίους έχουν επιτύχει. Μετά την άπρακτη παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, η αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2), όπου ανήκει ο Δήμος, προχωρά στην ενημέρωση του πρώτου ε̟πιλαχόντα από τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων.

Προθεσμία 30 ημερών αν δεν καταφέρει να σας ειδοποιήσει ο ΟΑΕΔ

Στις περιπτώσεις, που δεν καθίσταται δυνατή η επικοινωνία των Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. (ΚΠΑ2) με τους επιτυχόντες ωφελούμενους, οι ωφελούμενοι υποχρεούνται να εμφανιστούν από μόνοι τους στα ΚΠΑ2 όπου είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων. Στην περίπτωση που  παρέλθει η προθεσμία των τριάντα (30) εργάσιμων ημερών αυτοδίκαια οι επιτυχόντες αποκλείονται από τον Οριστικό Πίνακα και στη συνέχεια οι αρμόδιοι υπάλληλοι ενημερώνουν το Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΑΕΔ, για τη μη προσέλευση των ωφελουμένων και προχωρούν στην υπόδειξη των επιλαχόντων βάσει του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία, η οποία ακολουθήθηκε για τους επιτυχόντες ωφελούμενους του οριστικού πίνακα κατάταξης.

Επισημαίνεται ότι δικαίωμα τοποθέτησης σε θέσεις εργασίας, έχουν οι επιτυχόντες υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα, που προβλέπονται στο κεφάλαιο 6 της πρόσκλησης, καθώς και τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για κάθε ειδικότητα. (πχ όσοι επέλεξαν την ιδιότητα ΔΕ Διοικητικού θα πρέπει να διαθέτουν δίπλωμα  Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου).

Σε περίπτωση που κάποιος επιτυχών δεν αποδέχεται την τοποθέτηση του, ή δεν προσκομίζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν ότι διαθέτει τα γενικά προσόντα (κεφάλαιο 6) και τα τυπικά προσόντα που απαιτεί η ειδικότητα που δήλωσε, διαγράφεται οριστικά από τον ισχύοντα Πίνακα Κατάταξης Ανέργων.

Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να μην αποδεχτεί κάποιον επιτυχόντα άνεργο

Αν συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι, ακόμα και ο Δήμος μπορεί να μην αποδεχτεί κάποιον επιτυχών άνεργο. Σε αυτή όμως την περίπτωση δεν καλύπτεται η συγκεκριμένη θέση του Δήμου, η οποία παραμένει κενή και δεν υποδεικνύεται άλλος ωφελούμενος από τους επιλαχόντες. Ο Δήμος οφείλει να αιτιολογήσει τη μη τοποθέτηση του υποδειχθέντα ωφελουμένου. Οι υποδειχθέντες άνεργοι που δεν τοποθετούνται με ευθύνη των Δήμων, τοποθετούνται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, σε αντίστοιχη θέση άλλου Δήμου, καθ’ υπέρβαση του εγκεκριμένου σε αυτόν αριθμού θέσεων και με σύμφωνη γνώμη του συγκεκριμένου Δήμου. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση που Ωφελούμενος για λόγους υγείας  πρέπει να τοποθετηθεί σε διαφορετική θέση.

Οι επιτυχόντες έχουν 2 επιλογές για την Υλοποίηση του Προγράμματος

Οι επιτυχόντες του προγράμματος μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε 2 επιλογές:

✔ 1η επιλογή: Εργασία στο Δήμο 5 ημέρες ανά εβδομάδα ✔ 2η επιλογή: Εργασία στο Δήμο 4 ημέρες ανά εβδομάδα και 1 ημέρα ανά εβδομάδα κατάρτιση και δωρεάν απόκτηση πιστοποιητικού δεξιοτήτων, ώστε οι άνεργοι επιτυχόντες του προγράμματος να βελτιώσουν τα προσόντα τους για την αγορά εργασίας!

Η δράση της κατάρτισης και εφόσον οι άνεργοι επιλέξουν την 2η επιλογή, ξεκινάει τον 2ο μήνα υλοποίησης του προγράμματος και διαρκεί μέχρι το τέλος (παρακολουθώντας μάθημα κάθε Παρασκευή).

Το Πρόγραμμα Κατάρτισης αναφέρεται στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι διάρκειας 120 ωρών και περιλαμβάνει τρία επίπεδα γνώσεων: στοιχειώδεις, βασικές, προχωρημένες. Στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος κατάρτισης οι ωφελούμενοι θα παρακολουθήσουν και κύκλο σεμιναρίου µε θέμα «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα». Η κατάρτιση επίσης περιλαμβάνει και άλλες ενότητες χρήσιμες για την Αγορά Εργασίας.

Οι Ωφελούμενοι που θα επιλέξουν να το παρακολουθήσουν, θα συμμετάσχουν, μετά το πέρας του, σε εξετάσεις πιστοποίησης στις γνώσεις και δεξιότητες Πληροφορικής. Το πρόγραμμα δεν απαιτεί υποχρεωτικά την επιτυχία του ανέργου σε αυτές τις εξετάσεις, αλλά του δίνει την δυνατότητα, αν επιτύχει, να αποκτήσει επικαιροποιημένο δίπλωμα Υπολογιστών το οποίο θα μπορεί να το χρησιμοποιεί από εδώ και στο εξής σε όλες τις προκηρύξεις.

Εφόσον οι Ωφελούμενοι επιλέξουν να παρακολουθήσουν το παραπάνω εκπαιδευτικό πρόγραμμα, η κατάρτιση/επιμόρφωση θα πραγματοποιείται την τελευταία ημέρα κάθε εβδομάδας. Συνεπώς, οι Ωφελούμενοι που θα συμμετάσχουν στη Δράση της Κατάρτισης, θα απασχολούνται τέσσερις (4) ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη) στο ωράριο του Δήμου και θα καταρτίζονται μία (1) ημέρα την εβδομάδα (κάθε Παρασκευή).

Στην περίπτωση που κάποιος Ωφελούμενος δεν επιλέξει να παρακολουθήσει το παραπάνω πρόγραμμα Κατάρτισης, θα εργάζεται και τις πέντε (5) ημέρες της εβδομάδας.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.