ΚΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΞΕΛΙΞΗ
Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας 2022

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση του νέου προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας 2022 για 25.000 ωφελούμενους σε δήμους και δημόσιους φορείς, από τον ΟΑΕΔ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων άρχισε την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 16:00 π.μ και λήγει την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ.

Το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας στη Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας αφορά στην απασχόληση συνολικά 262 ωφελούμενων, εγγεγραμμένων στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, σε Δήμους, Περιφέρεια και λοιπούς φορείς, σύμφωνα με την ακόλουθη κατανομή:

 • Δήμος Βόρειας Κυνουρίας: 19
 • Δήμος Γορτυνίας: 27
 • Δήμος Μεγαλόπολης: 36
 • Δήμος Νότιας Κυνουρίας: 15
 • Δήμος Τρίπολης: 81
 • Περιφέρεια: 58
 • Ιερά Μητρόπολη Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως: 4
 • Λοιποί Φορείς: 22

Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ανάπτυξη & Εξέλιξη αναλαμβάνει για εσάς ΔΩΡΕΑΝ τη κατάθεση της αίτησης σας στο πρόγραμμα.

Η υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους ανέργους γίνεται, με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr στην διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinophelous-kharaktera

Οι δυνητικά ωφελούμενοι που θέλουν να κάνουν αίτηση συμμετοχής πρέπει να επιλέξουν μία (1) μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του Παραρτήματος Ι της Δημόσιας Πρόσκλησης 2/2022 και από έναν έως τρεις (3) Επιβλέποντες Φορείς ή/και Υπηρεσίες Τοποθέτησης.

Διάρκεια: 8 Μήνες πλήρους Απασχόλησης (8 ώρες εργασίας ανά ημέρα και 25 ένσημα ανά μήνα).

Οι καθαρές αμοιβές των ωφελούμενων ορίζονται ίσες με το 1/25 του καθαρού ποσού του εκάστοτε νόμιμου κατώτατου μηνιαίου μισθού ημερησίως και όχι ανώτερες από το καθαρό ποσό του εκάστοτε νόμιμου κατώτατου μηνιαίου μισθού μηνιαίως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του ν.4597/2019, όπως ισχύει.

Συγκεκριμένα το μισθολογικό κόστος αντιστοιχεί: σε 26,52 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερο από 663,00 ευρώ μηνιαίως.

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, οι οποίοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

 1. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ (βλέπε επισήμανση 2 & 5),
 2. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς (βλέπε επισήμανση 3 και 7),
 3. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ (βλέπε επισήμανση 4),
 4. άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά τους προσόντα (βλέπε επισήμανση 6 και 7),
 5. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ηλικίας άνω των 29 ετών (βλέπε επισήμανση 8),
 6. εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ (βλέπε επισήμανση 9),
 7. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος» (ΕΕΕ), (βλέπε επισήμανση 10),
 8. εγγεγραμμένοι άνεργοι ενήλικες που συνεχίζουν να διαμένουν (μετά την ενηλικίωσή τους) σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας (ν. 4538/2018), εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων κατόπιν χορήγησης της συναφούς βεβαίωσης από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ).

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση δεν έχουν οι ωφελούμενοι που συμμετείχαν στις υπ’ αρ. 9/2017, 16/2017, 4/2018, 8/2018, 10/2018, 3/2019 και 4/2020 Δημόσιες Προσκλήσεις του ΟΑΕΔ.

Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των προϋποθέσεων και των κριτηρίων, που λαμβάνονται υπόψη για την επιλογή των υποψηφίων ανέργων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση (18/03/2022).

Οι άνεργοι, που υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στην διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την απασχόληση μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Επιβλέποντες Φορείς του Παραρτήματος I κατατάσσονται σε Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, με βάση τα ακόλουθα αντικειμενικά κριτήρια:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝΜΟΡΙΑ
ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ *(με ανώτατο όριο τους 60 μήνες και ανώτατο αριθμό μορίων τα 60)1 μόριο ανά
πλήρη μήνα
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 5.1(με ανώτατο όριο τους 60 μήνες και ανώτατο αριθμό μορίων τα 60)1 μόριο ανά
πλήρη μήνα
ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 50% ΚΑΙ ΑΝΩ 15 μόρια
ΑΤΟΜΙΚΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020Α) Ατομικό 0-3.500 ευρώΤριάντα (30) μόρια
Β) Οικογενειακό 0-7.000 ευρώ
Α) Ατομικό 3.500,01-5.000 ευρώΕίκοσι πέντε (25) μόρια
Β) Οικογενειακό 7.000,01-10.000 ευρώ
Α) Ατομικό 5.000,01-8.000 ευρώΕίκοσι (20) μόρια
Β) Οικογενειακό 10.000,01-16.000 ευρώ
Α) Ατομικό 8.000,01 -12.000 ευρώΔέκα (10) μόρια
Β) Οικογενειακό 16.000,01-26.000 ευρώ
Α) Ατομικό άνω των 12.000,01 ευρώΜηδέν (0) μόρια
Β) Οικογενειακό άνω των 26.000,01 ευρώ
Ηλικία18 έως 29 ετώνΔεκαπέντε (15) μόρια
30 έως 44 ετώνΕίκοσι πέντε (25) μόρια
45 έως 54 ετώνΤριάντα πέντε (35) μόρια
55 ετών και άνωΣαράντα πέντε (45) μόρια
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ 10 μόρια
ΓΟΝΕΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΥ Η ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΑΜΕΑ, ΑΝΗΛΙΚΩΝ Η ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ 10 μόρια (ανεξαρτήτως συνολικού αριθμού τέκνων)
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 40 μόρια
ΑΝΕΡΓΟΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ ΤΟΥΣ) ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (Ν. 4538/2018), ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΕΚΚΑ). 10 μόρια
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ Νο 2/2015, 4/2015, 5/2015, 3/2016, 4/2016, 6/2016, 7/2016, 10/2016, 1/2017, 8/2017 Δημόσιες Προσκλήσεις του ΟΑΕΔ. 20 μόρια

Η Δράση της Κατάρτισης είναι υποχρεωτική για τους ωφελούμενους ηλικίας έως και 54 ετών, ενώ για τους ωφελούμενους ηλικίας 55 ετών και άνω είναι προαιρετική.

Περιλαμβάνει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης έως 150 ώρες, ανάλογα με το θεματικό αντικείμενο που θα επιλέγει o ωφελούμενος, το οποίο θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.

Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί σε αδειοδοτημένα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, τα οποία έχουν ρόλο παρόχου κατάρτισης.

Τα αντικείμενα της θεωρητικής κατάρτισης δύναται να είναι τα κάτωθι:

1. Βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ (1ο επίπεδο)
2. Βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ (2ο επίπεδο)
3. Βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ (3ο επίπεδο)
4. Γραμματειακή υποστήριξη
5. Οργάνωση και λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών, οργανισμών και επιχειρήσεων
6. Ψηφιακές δεξιότητες κοινωνικής δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας (Social Media)
7. Περιβαλλοντολογική προστασία και ανακύκλωση προϊόντων
8. Υπηρεσίες διαμόρφωσης / Συντήρησης πρασίνου
9. Συστήματα Ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce)
10. Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics)
11. Υπηρεσίες καθαριότητας Δημοσίων Υπηρεσιών, οργανισμών
και επιχειρήσεων

Η δήλωση των αντικειμένων της κατάρτισης γίνεται από τον δυνητικά ωφελούμενο κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης.

Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αντικειμένων της κατάρτισης των ηλεκτρονικών αιτήσεων, επιτρέπεται με νέες ηλεκτρονικές αιτήσεις, οι οποίες υποβάλλονται σε αντικατάσταση των προηγουμένων ηλεκτρονικών αιτήσεων που ακυρώνονται, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και ειδικότερα έως και τις 18/03/2022 και ώρα 11:00.

[fbls]

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.

 

   
  espa tpe

  location-icon

  ΤΡΙΠΟΛΗ

  Ρήγα Φεραίου 127

  2710 227703

  email-icon

  ΑΣΤΡΟΣ

  Επ. Οδό Άστρος – Παράλιο

  27550 240946975803004

  back to top