VOUCHER 29-64

Στις 11 Ιουλίου ανακοινώθηκαν οι ΝΕΟΙ ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ του προγράμματος «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων 29-64 ετών σε Κλάδους Αιχμής». Καταχώρησε τον κωδικό ΚΑΥΑΣ σου που έλαβες από το πληροφοριακό σύστημα και μάθε ΠΡΩΤΟΣ αν έχεις επιλεγεί.

Μετά τη λήξη της τελευταίας προθεσμίας (3-7-2017) ενεργοποίησης της επιταγής κατάρτισης των ωφελουμένων του προγράμματος «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων 29-64 ετών σε Κλάδους Αιχμής», η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ στις 11 Ιουλίου 2017 θα ανακοινώσει τους Επιλαχόντες που θα ωφεληθούν από το Πρόγραμμα voucher και η προθεσμία ενεργοποίησης των επιταγών των ωφελουμένων (επιλαχόντων και όσων από το προηγούμενο Μητρώο έχουν περάσει από α’ συνεδρία συμβουλευτικής) θα λήγει στις 24 Ιουλίου 2017 και ώρα 11.59μ.μ.

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε 23.000 άνεργους ηλικίας 29 έως 64 ετών σε δεξιότητες, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε κλάδους που αποτελούν αναπτυξιακές προτεραιότητες της ελληνικής οικονομίας.

Τα προγράμματα θα περιλαμβάνουν:

 • θεωρητική κατάρτιση διάρκειας 120 ωρών
 • υπηρεσίες συμβουλευτικής με σκοπό τη διάγνωση αναγκών των ανέργων και τη σύνδεση τους με την αγορά εργασίας
 • πρακτική άσκηση 500 ωρών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις
 • πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος για το σύνολο των καταρτιζομένων
 • 6μηνη απασχόληση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος στο 45% των καταρτισθέντων

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • Να είναι κάτοχοι απολυτήριου τίτλου Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα) / Λυκείου ή άλλου ισοδύναμου/ισότιμου τίτλου σπουδών.
 • Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου ΙΕΚ (ή άλλου ισοδύναμου/ισότιμου τίτλου σπουδών) ή τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1953 έως και 31.12.1987
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

Όσοι θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, θα λάβουν για τέσσερις μήνες επαγγελματικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης συνολικά 2.600€, συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων:

 • εκπαιδευτικό επίδομα 600€,
 • επίδομα πρακτικής άσκησης 2.000€

Το 45% των καταρτισθέντων θα απασχοληθεί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για επιπλεον 6 μήνες. 

Τα κριτήρια μοριοδότησης για τις ομάδες ωφελουμένων όλων των κλάδων είναι κοινά και είναι τα ακόλουθα:

 1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας.
 2. Συνολικό Δηλωθέν Εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (φορολογικό έτος 2015).
 3. Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία η οποία αποδεικνύεται βάσει δικαιολογητικών.
 4. Ηλικία υποψηφίου
 5. Αναπηρία (σε ποσοστό 50% η οποία δεν πλήττει την ικανότητα για εργασία)
 6. Ύπαρξη Προστατευόμενου/ων Τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) 67% και άνω.
 7. Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος αλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα)

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για σύνολο υποψηφίων:

 1. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
 2. Φωτοαντίγραφο Κάρτας Ανεργίας σε ισχύ
 3. Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών
 4. Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού Εφορίας Φορολογικού Έτους 2015
 5. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης. Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν εναλλακτικά να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.
 6. Υ/Δ ότι δεν είμαι μαθητής, σπουδαστής ή φοιτητής
 7. Υ/Δ ότι δεν παρακολουθώ ή δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενο από ΕΚΤ κατά το τελευταίο 2μηνο πλην προγράμματος εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας ή κατάρτισης σε δεξιότητες ΤΠΕ που οδηγεί σε πιστοποίηση.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για πρόσθετα κριτήρια επιλογής:

 1. Για το κριτήριο «Αναπηρία (σε ποσοστό 50% και με ικανότητα για εργασία)»: Κάρτα του ΟΑΕΔ, στην οποία δηλώνεται η εγγραφή του ανέργου στο Μητρώο του ΟΑΕΔ για ΑΜΕΑ ή Απόφαση της αρμόδιας επιτροπής πιστοποίησης αναπηρίας σε ισχύ, με την οποία πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας (επακριβώς προσδιορισμένο), το οποίο απαραίτητα θα πρέπει να είναι 50% και άνω, καθώς και η ικανότητα του για εργασία.
 2. Για το κριτήριο «Ύπαρξη προστατευόμενου/ων Τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανήλικων ή/και ενήλικων) 67% και άνω»: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και Ιατρική γνωμάτευση σε ισχύ από την αρμόδια επιτροπή πιστοποίησης αναπηρίας για την πιστοποίηση του ποσοστού αναπηρίας του εξαρτώμενου τέκνου.
 3. Για το κριτήριο «Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος αλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα)»: έγγραφο, που αναφέρεται ως «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ», εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας και εγκρίνει την ένταξη του ωφελούμενου στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Το πρόγραμμα θα αφορά σε 10 κλάδους της ελληνικής οικονομίας, και σε 60 ειδικότητες συνολικά:

 1. ΕΜΠΟΡΙΟ
 2. LOGISTICS
 3. ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
 4. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
 5. ΤΠΕ
 6. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
 7. ΤΡΟΦΙΜΑ –ΠΟΤΑ
 8. ΕΝΕΡΓΕΙΑ
 9. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
 10. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

kayas

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση και στείλτε μας μέσω fax στο 2755024094 ή στο email kek@anaptixi-exelixi.gr

docΑίτηση

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση και στείλτε μας μέσω fax στο 2755024094 ή στο email kek@anaptixi-exelixi.gr

docΑίτηση

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Συμμετοχή στη Δράση με αντικείμενο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ » ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2/2016

pdf Η Προκήρυξη

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.

Επώνυμο - Όνομα*

Δήμος*

Έτος Γέννησης *

Τηλέφωνο*

Email*