VOUCHER 29-64

Νέο πρόγραμμα για 23.000 μακροχρόνια ανέργους αναμένεται να υλοποιήσει ο ΟΑΕΔ με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ».

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε 23.000 άνεργους ηλικίας 29 έως 64 ετών σε δεξιότητες, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε κλάδους που αποτελούν αναπτυξιακές προτεραιότητες της ελληνικής οικονομίας.

Τα προγράμματα θα περιλαμβάνουν:

 • θεωρητική κατάρτιση διάρκειας 120 ωρών
 • υπηρεσίες συμβουλευτικής με σκοπό τη διάγνωση αναγκών των ανέργων και τη σύνδεση τους με την αγορά εργασίας
 • πρακτική άσκηση 500 ωρών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις
 • πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος για το σύνολο των καταρτιζομένων
 • 6μηνη απασχόληση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος στο 50% των καταρτισθέντων

Δικαίωμα συμμετοχής αναμένεται να έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης*, κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Τεχνικού Λυκείου, απόφοιτοι Σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ., ΙΕΚ, απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
 • Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1952 έως και 31.12.1987
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

* Απόφοιτοι δημοτικού για τους αποφοιτήσαντες πριν το 1980, Γυμνασίου για τους υπολοίπους (ΠΔ 739/1980)

Όσοι θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, θα λάβουν για τέσσερις μήνες επαγγελματικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης συνολικά 2.600€, συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων:

 • εκπαιδευτικό επίδομα 600€,
 • επίδομα πρακτικής άσκησης 2.000€

Το 50% των καταρτισθέντων που θα απασχοληθεί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για επιπλεον 6 μήνες θα λάβει συνολικά 5.500€ συμπεριλαμβανομένου των εργοδοτικών εισφορών.

Τα κριτήρια μοριοδότησης για τις ομάδες ωφελουμένων όλων των κλάδων είναι κοινά και είναι τα ακόλουθα:

 1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας.
 2. Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (φορολογικό έτος 2015).
 3. Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία η οποία αποδεικνύεται βάσει δικαιολογητικών.
 4. Αναπηρία (σε ποσοστό 50% η οποία δεν πλήττει την ικανότητα για εργασία)
 5. Ύπαρξη Προστατευόμενου/ων Τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) 67% και άνω.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για σύνολο υποψηφίων:

 1. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
 2. Φωτοαντίγραφο Κάρτας Ανεργίας σε ισχύ
 3. Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών
 4. Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού Εφορίας Φορολογικού Έτους 2015
 5. Φωτοαντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασμού Εθνικής ή άλλης Τράπεζας
 6. Υ/Δ ότι δεν είμαι μαθητής, σπουδαστής ή φοιτητής
 7. Υ/Δ ότι δεν παρακολουθώ ή δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενο από ΕΚΤ κατά το τελευταίο 2μηνο πλην προγράμματος εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας ή κατάρτισης σε δεξιότητες ΤΠΕ που οδηγεί σε πιστοποίηση.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για πρόσθετα κριτήρια επιλογής:

1. Για κριτήριο προηγούμενης εμπειρίας:

Βεβαίωση οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης.

Για μισθωτούς δημοσίου τομέα: Βεβαίωση οικείου φορέα, από την οποία προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια εμπειρίας

2. Για κριτήριο «Αναπηρία (σε ποσοστό 50% και με ικανότητα για εργασία)»:

Κάρτα του ΟΑΕΔ, στην οποία δηλώνεται η εγγραφή του ανέργου στο Μητρώο του ΟΑΕΔ για ΑΜΕΑ ή

Απόφαση της αρμόδιας επιτροπής πιστοποίησης αναπηρίας σε ισχύ, με την οποία πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας (επακριβώς προσδιορισμένο), το οποίο απαραίτητα θα πρέπει να είναι 50% και άνω, καθώς και η ικανότητα του για εργασία.

3. Για κριτήριο «Ύπαρξη προστατευόμενου/ων Τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανήλικων ή/και ενήλικων) 67% και άνω»:

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και

Ιατρική γνωμάτευση σε ισχύ από την αρμόδια επιτροπή πιστοποίησης αναπηρίας για την πιστοποίηση του ποσοστού αναπηρίας του εξαρτώμενου τέκνου.

Το πρόγραμμα θα αφορά σε 10 κλάδους της ελληνικής οικονομίας, και σε 60 ειδικότητες συνολικά:

 1. ΕΜΠΟΡΙΟ
 2. LOGISTICS
 3. ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
 4. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
 5. ΤΠΕ
 6. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
 7. ΤΡΟΦΙΜΑ –ΠΟΤΑ
 8. ΕΝΕΡΓΕΙΑ
 9. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
 10. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ VOUCHER 29-64

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση και στείλτε μας μέσω fax στο 2755024094 ή στο email kek@anaptixi-exelixi.gr

docΑίτηση

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση και στείλτε μας μέσω fax στο 2755024094 ή στο email kek@anaptixi-exelixi.gr

docΑίτηση

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το σχέδιο της πρόσκλησης έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση έως και την 1η Οκτωβρίου

pdf Δημόσια Διαβούλευση

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.

 

Επώνυμο - Όνομα*

Δήμος*

Τηλέφωνο*

Ημ/νία Γέννησης*

Email*


 
logo2014-2020