ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Ο Εκπαιδευτικός Φορέας Ανάπτυξη & Εξέλιξη έχει αναπτύξει και λειτουργεί ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης, το οποίο υποστηρίζεται από εξειδικευμένους επιστήμονες πληροφορικής, εκπαιδευτές και τεχνικούς.

Η πλατφόρμα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι ένα πλήρες, ευέλικτο και συνεχώς εξελισσόμενο σύστημα που μέσω, φιλικών στον χρήστη, εργαλείων εξασφαλίζει στους εκπαιδευόμενους εύκολη πρόσβαση σε σύγχρονη και ασύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, διαχείριση του εκπαιδευτικού υλικού που παρέχεται από το εκάστοτε πρόγραμμα, υποβολή εργασιών και άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων καθώς και άλλες συμπληρωματικές λειτουργίες.

Ο Εκπαιδευτικός Φορέας Ανάπτυξη & Εξέλιξη παρέχει μια ολοκληρωμένη λύση αυτοεκπαίδευσης απευθυνόμενη μεταξύ άλλων σε εργαζόμενους επιχειρήσεων, οι οποίοι επιθυμούν να αναπτύξουν τις γνώσεις τους και να επεκτείνουν τις δεξιότητές τους σε σύγχρονα αντικείμενα, ενώ είναι 100% προσβάσιμη και από ΑμΕΑ.

[fbls]

back to top