ΚΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΞΕΛΙΞΗ

Μέσω των προγραμμάτων, δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να πραγματοποιήσουν επιδοτούμενη πρακτική άσκηση  σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.
Η επιδότηση εξ’ ολοκλήρου προέρχεται από κονδύλια της ΕΕ και του Ελληνικού κράτους και δεν υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση των επιχειρήσεων που προσφέρουν θέσεις πρακτικής άσκησης. Επίσης, και την ιατροφαρμακευτική κάλυψη των πρακτικά ασκούμενων του προγράμματος υποχρεούται και καλύπτει ο Φορέας μας.

Γιατί υπάρχει η δυνατότητα επιλογής του εργαζόμενου στην επιχείρηση χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για το χρονικό διάστημα της πρακτικής άσκησης. Η επιχείρηση μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία επιλογής μέσω συνέντευξης και αξιολόγησης του εν δυνάμει εργαζόμενου.

Ναι, να μην απολύσει ή μειώσει προσωπικό την διάρκεια που θα απασχολήσει τους επιδοτούμενους, πλην περιπτώσεων οικειοθελούς αποχώρησης, συνταξιοδότησης ή λήξης σύμβασης ορισμένου χρόνου

Στα Προγράμματα ανέργων, το ποσοστό των ωφελούμενων που μπορεί να απασχολήσει μια επιχείρηση είναι κατά προσέγγιση το 30% του προσωπικού της, ποσοστό που ενδέχεται να διαφοροποιηθεί ανάλογα με την εκάστοτε Δράση.

Οι υποψήφιοι πληρώνονται απευθείας από τον Φορέα του Προγράμματος και η επιχείρηση δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση.

Ο αριθμός εργαζομένων προέρχεται από το τακτικό προσωπικό τη στιγμή της αίτησης, ανεξάρτητα από τον τύπο σύμβασης.

Δεν έχετε καμία άλλη υποχρέωση προς τους ασκούμενους. Ωστόσο, αν επιλέξετε να προσλάβετε κάποιους από αυτούς ,το ΚΕΚ θα σας παράσχει κάθε δυνατή υποστήριξη ώστε, σε μια τέτοια περίπτωση, να λάβετε ενημέρωση πιθανών προγραμμάτων επιχορήγησης προσλήψεων ανθρώπινου δυναμικού που θα είναι ενεργά την χρονική εκείνη περίοδο και που θα μπορείτε να αξιοποιήσετε.

Στα Προγράμματα συμμετέχει κάθε επιχείρηση ιδιωτικού Τομέα με κερδοσκοπική δραστηριότητα και αναλόγως τα Πρόγραμμα δύναται να αποκλειστούν κάποιοι Κλάδοι ή να συμμετάσχουν ΜΚΟ.

[fbls]

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.
 

     
    back to top