ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μια από τις αξίες που διέπει τον οργανισμό μας είναι ο σεβασμός στην ιδιωτική ζωή του ατόμου. Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα που απαιτούνται για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των ανθρώπων που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, των εργαζομένων μας, των προμηθευτών μας και οποιουδήποτε άλλου με τον οποίο συνδιαλλασσόμαστε.

Το προσωπικό του Εκπαιδευτικού μας φορέα ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΞΕΛΙΞΗ χειρίζεται οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα με απόλυτη ασφάλεια και επιπλέον έχει ενημερωθεί σχετικά με το ιδιωτικό απόρρητο και την ασφάλεια της πληροφορίας σύμφωνα με τον νέο κανονισμό GDPR.

Ο Εκπαιδευτικός φορέας ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΞΕΛΙΞΗ λειτουργεί ως ένας συνδετικός κρίκος μεταξύ των καταρτιζομένων και των επιχειρήσεων και ως εκ τούτου συλλέγει στοιχεία τα οποία βοηθούν σε αυτή την σύζευξη.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε

Ο Εκπαιδευτικός φορέας ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΞΕΛΙΞΗ συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της νόμιμης και ορθής λειτουργίας της. Η πλειονότητα των δεδομένων παρέχεται άμεσα από τους χρήστες των υπηρεσιών μας (η πλειοψηφία τους είναι καταρτιζόμενοι) είτε και μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα μας.

Στα δεδομένα που συλλέγουμε μπορεί να περιλαμβάνονται τα εξής:

Ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας: Συλλέγουμε το όνομα και το επώνυμό, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την ταχυδρομική διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και άλλα παρόμοια στοιχεία επικοινωνίας.

Στοιχεία για καλύτερη σύζευξη των καταρτιζομένων με προγράμματα κατάρτισης, με θέσεις εργασίας, με θέσεις πρακτικής άσκησης : Συλλέγουμε πληροφορίες αναφορικά με το είδος της απασχόλησης που ενδιαφέρει τον κάθε καταρτιζόμενο, τη διαθεσιμότητά του, τις μετακινήσεις στις οποίες είναι διαθέσιμος να προβαίνει για την εργασία ή για το πρόγραμμα κατάρτισης, στοιχεία για την προηγούμενη, την τρέχουσα ή την επιθυμητή μισθολογική κατάσταση, πληροφορίες για την προηγούμενη ή τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση, στοιχεία για συμμετοχές σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, πληροφορίες για τις τεχνικές ή/ και επαγγελματικές ικανότητες, τις ειδικότερες δεξιότητές, τα εκπαιδευτικά και τα διοικητικά προσόντα (πχ. αντίγραφα πτυχίων και βιογραφικό), τις προτεραιότητες των επαγγελματικών ενδιαφερόντων και άλλα στοιχεία που συνθέτουν το προφίλ.

Στοιχεία για διεκπεραίωση της προσφερόμενης υπηρεσίας: Τέλος, συλλέγουμε τον αριθμό τηλεφώνου, τον αριθμό του δελτίου ταυτότητάς (ΑΔΤ), τον αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ), τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής στο Πληροφορικό Σύστημα του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης (ΚΑΥΑΣ), που τυχόν απαιτείται να για την απόκτηση Επιταγής Κατάρτισης (voucher), τον αριθμό του Δελτίου Ανεργίας, τον Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ, τον αριθμό Μητρώου στον ΟΑΕΔ, ενδεχομένως άλλες απαραίτητες πληροφορίες που απαιτούνται από την εκάστοτε προκήρυξη προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και εφόσον απαιτηθούν δεδομένα με σκοπό τη διεκπεραίωση οιασδήποτε οικονομικής συναλλαγής, όπως στοιχεία του Τραπεζικού  Λογαριασμού ή της πιστωτικής, ή άλλης κάρτας.

Στοιχεία εκπαιδευτών: Ο Εκπαιδευτικός φορέας ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΞΕΛΙΞΗ συνεργάζεται με εκπαιδευτές για τις ανάγκες υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Συλλέγουμε τον αριθμό του δελτίου ταυτότητάς (ΑΔΤ), τον αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ), τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, τον αριθμό τηλεφώνου και ενδεχομένως άλλες απαραίτητες πληροφορίες που απαιτούνται από την εκάστοτε προκήρυξη προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Στοιχεία συνεργαζόμενων επιχειρήσεων: Η επωνυμία της επιχείρησής, η δραστηριότητα της, ο αριθμός των απασχολουμένων σε αυτή προσώπων, το ΑΦΜ, η Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται η επιχείρηση, ο Α.Μ.Ε. ΙΚΑ,  η ακριβής διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης, το τηλέφωνο, το fax, η ηλεκτρονική διεύθυνση, από τα οποία εξυπηρετείται η επιχείρηση, το όνομα και ο Α.Δ.Τ. του νομίμου εκπροσώπου ή του υπευθύνου επικοινωνίας για λογαριασμό της,

Ιστοσελίδα:  Η ιστοσελίδα του Εκπαιδευτικού φορέα ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΞΕΛΙΞΗ είναι ένα μέσο επικοινωνίας με το κοινό, το οποίο παρέχει μέσω του διαδικτύου πληροφορίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τα προγράμματα κατάρτισης. Οι επισκέπτες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα και να ενημερώνονται για τις υπηρεσίες καθώς και για σημαντικές ανακοινώσεις του Οργανισμού μας χωρίς να δώσουν οποιαδήποτε πληροφορία.

Ο Εκπαιδευτικός φορέας ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΞΕΛΙΞΗ χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγει α) για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και β) για την αποστολή επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένου διαφημιστικού υλικού μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικής συνδιάλεξης για συμμετοχή σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.

Τα δεδομένα που συλλέγουμε δεν τα μοιραζόμαστε με νομικά ή φυσικά πρόσωπα παρά μόνο μετά τη συγκατάθεση του πελάτη, για την ολοκλήρωση οιασδήποτε συναλλαγής ή για την παροχή υπηρεσίας. Για παράδειγμα τα δεδομένα πληρωμής για να πραγματοποιηθεί μια πληρωμή, θα τα μοιραστούμε με τις τράπεζες και άλλους φορείς που επεξεργάζονται συναλλαγές πληρωμών ή παρέχουν άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και για την πρόληψη της απάτης και τη μείωση του πιστωτικού κινδύνου.

Μπορεί τέλος να αποκτήσουμε πρόσβαση, να μεταφέρουμε, να αποκαλύψουμε και να διατηρήσουμε προσωπικά δεδομένα, όταν πιστεύουμε καλόπιστα, ότι κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία ή για να ανταποκριθούμε σε έγκυρη νομική διαδικασία, η οποία μπορεί να προέρχεται επίσης από τις αστυνομικές αρχές ή άλλες κρατικές υπηρεσίες.

Χρονικό διάστημα επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων

Η αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων των χρηστών των υπηρεσιών μας γίνεται αποκλειστικά και μόνο όπως ορίζεται από τον νόμο ή σύμφωνα με τη ρητή συγκατάθεση των χρηστών μόνο για όσο απαιτείται, ώστε να ικανοποιούνται οι σκοποί της επεξεργασίας ή μέχρι ο χρήστης να διαφωνήσει με την χρήση των Προσωπικών Δεδομένων του ή μέχρι να αποσύρει τη συγκατάθεση του. Ωστόσο, όποτε απαιτείται από υποχρεωτικό νόμο ο Εκπαιδευτικός φορέας ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΞΕΛΙΞΗ θα διατηρεί τα Προσωπικά Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή όποτε τα Προσωπικά Δεδομένα απαιτούνται, έτσι ώστε ο Εκπαιδευτικός φορέας ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΞΕΛΙΞΗνα διεκδικήσει ή να υπερασπίσει τον εαυτό της έναντι νομικών αξιώσεων.

Οι χρήστες των υπηρεσιών του Οργανισμού μας μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα τους αλλά και να ζητήσουν τη διόρθωση τους ή την διαγραφή τους. Ο Εκπαιδευτικός φορέας ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΞΕΛΙΞΗμπορεί να διαγράψει τα δεδομένα μόνο αν δεν υπάρχει κάποια νομική υποχρέωση ή αν δεν έχει άλλο έννομο δικαίωμα της για να τα διατηρήσει. Ασφαλώς αν γίνει διαγραφή των δεδομένων ενός χρήστη τότε ο Εκπαιδευτικός φορέας ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΞΕΛΙΞΗ δεν είναι σε θέση να συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες της στον χρήστη αυτόν, όταν αυτές απαιτούν την χρήση των δεδομένων αυτών.

Στην περίπτωση που ο Εκπαιδευτικός φορέας ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΞΕΛΙΞΗ χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τη συγκατάθεση του χρήστη ή για να συνάψει σύμβαση μαζί του, ο χρήστης μπορεί να ζητήσει ένα αντίγραφο των προσωπικών του δεδομένων.

Πληροφορίες επικοινωνίας

Ο Υπεύθυνος ή Εκτελών την Επεξεργασία είναι Εκπαιδευτικός φορέας ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΞΕΛΙΞΗ, Άστρος & Τρίπολη, Ρήγα Φεραίου 127, τηλ. 6975803004.

back to top