Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Ανάπτυξη & Εξέλιξη πρόκειται να υλοποιήσει το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης: «ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ».

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο Μέτρο 19, Υπομέτρο19.2 “Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα”, Υποδράση 19.2.1.2 “Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών” του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER της Ο.Τ.Δ. «Αναπτυξιακή Πάρνωνα ΑΕ. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης»

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινάει την 16/10/2023 και λήγει στις 31/10/2023.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επιχειρηματίες και εργαζόμενοι των παρακάτω ΜΜΕ επιχειρήσεων:

 • επιχειρήσεις μεταποίησης γεωργικών προϊόντων
 • ξενοδόχοι,
 • τουριστικές επιχειρήσεις,
 • εστιάτορες,
 • παραγωγοί
 • έμποροι τροφίμων & ποτών

εντός της περιοχής εφαρμογής του τοπικού προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Θεωρητική κατάρτιση διάρκειας 150 ωρών
 • 10 ώρες πρακτικής άσκησης (case studies)
 • Συμβουλευτική υποστήριξη μέσω συνεδριών & Εξατομικευμένη συμβουλευτική καθοδήγηση

H υλοποίηση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί με την μέθοδο της εξ αποστάσεως κατάρτισης (e-learning).

Ο ωφελούμενος για την εγγραφή του, οφείλει να προσκομίσει (φωτοαντίγραφα):

 1. Αίτηση
 2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 3. Αποδεικτικό Εκπαιδευτικού Επιπέδου (αντίγραφο απολυτηρίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή Λυκείου ή Δίπλωμα ΙΕΚ ή Πτυχίου ή Μεταπτυχιακού τίτλου, ή Διδακτορικού τίτλου σπουδών της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ).
 4. Εκκαθαριστικό εφορίας για την τελευταία οικονομική χρήση
 5. Αποδεικτικό εργασιακής κατάστασης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
 • Για τους Εργαζόμενους: Αντίγραφο Βεβαίωσης εργοδότη στην οποία θα αναφέρεται η διάρκεια απασχόλησης και η σχέση εργασίας, είτε αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας, με αναγραφή των στοιχείων της επιχείρησης, είτε αντίγραφο τελευταίας ΑΠΔ, είτε έντυπο Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης, είτε άλλο ανάλογο έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται ότι ο/η υποψήφιος/α είναι εργαζόμενος/η με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ή εποχικά εργαζόμενος/η, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης σε ιδιωτική επιχείρηση.
 • Για τους Εποχικά Εργαζόμενους: Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας σε ισχύ. Προκειμένου να αποδειχτεί η εποχικότητα, η κάρτα ανεργίας πρέπει να συνοδεύεται:
  1. από το Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6) υπογεγραμμένο από τον άνεργο και τον εργοδότη είτε από τη Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Ε7) υπογεγραμμένη από τον Εργοδότη,
  2. από Βεβαίωση Εποχικότητας από την Επιχείρηση,
  3. από Αντίγραφο της “Απόφασης Υπαγωγής” στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται για το ειδικό εποχικό βοήθημα είτε πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για Ασφαλισμένους, οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε Τουριστικά και άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά).
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.

   

  location-icon

  ΤΡΙΠΟΛΗ

  Ρήγα Φεραίου 127

  2710 227703

  email-icon

  ΑΣΤΡΟΣ

  Επ. Οδό Άστρος – Παράλιο

  27550 240946975803004

  back to top