Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας, η προκήρυξη της δράσης για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής για το πρόγραμμα «Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών».

Ο Εκπαιδευτικός Φορέας ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΞΕΛΙΞΗ πιστοποιημένος από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π πρόκειται να συμμετέχει ως πάροχος κατάρτισης προσφέροντας ποιοτικές υπηρεσίες κατάρτισης, πιστοποίησης και πρακτικής άσκησης.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτηση Συμμετοχής για ένταξη στο Μητρώο Ωφελουμένων», που θα συγκροτήσει η ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ, έχουν οι φορτοεκφορτωτές, οι οποίοι είναι μέλη στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών (Ε.Μ.Φ.) και πληρούν μια από τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Β` – Φορτοεκφορτωτών Λιμένα.
 • Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Β` – Φορτοεκφορτωτών Ξηράς.
 • Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Α` (Εισαγωγικό).
Αντικείμενο της κατάρτισης είναι η απόκτηση δεξιοτήτων σε γνωστικά αντικείμενα όπως αυτά αποτυπώνονται στο επικαιροποιημένο επαγγελματικό περίγραμμα του Φορτοεκφορτωτή Λιμένα ή Ξηράς.

Υποβολή Αιτήσεων: Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων αρχίζει από 18/01/2021 και λήγει την 28/02/2021.

Εκπαιδευτικό επίδομα: 750€
(150 ώρες Χ 5€ ανά ώρα κατάρτισης)

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Θεωρητική Eπαγγελματική Kατάρτιση 120 ωρών
 • Πρακτική άσκηση 30 ωρών σε ασκήσεις προσομοίωσης εργασιών, καθώς και σε καλές πρακτικές και τεχνικές
 • Πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων από ειδικά διαπιστευμένους φορείς

Δικαιολογητικά Συμμετοχής (φωτοαντίγραφα):

 • Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή διαβατηρίου ή στρατιωτικής ταυτότητας κατά περίπτωση.
 • Βεβαίωση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, εκδοθείσα από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
 • Προτυποποιημένη Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι: «Δεν παρακολουθώ άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης, την παρούσα χρονική στιγμή».
 • Βεβαίωση τράπεζας ή φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου ή εκτύπωση από e-banking.

[fbls]

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.

 

   

   

  logo_ypekyp

  location-icon

  ΤΡΙΠΟΛΗ

  Ρήγα Φεραίου 127

  2710 227703

  email-icon

  ΑΣΤΡΟΣ

  Επ. Οδό Άστρος – Παράλιο

  27550 240946975803004

  back to top