Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης στον Χειρισμό Ανυψωτικών Περονοφόρων Μηχανημάτων – Κλαρκ

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να ασκήσουν τη σχετική επαγγελματική δραστηριότητα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρώσει το ειδικό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ: 3350/Β/12/12-06/2024 η διαδικασία απόκτησης άδειας απλοποιείται.

Πιο συγκεκριμένα: 

1. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν άδεια για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας ως χειριστές μηχανημάτων έργων συνολικής ισχύος κινητήρων άνω των δέκα (10) ΚW μέγιστης ανυψωτικής ικανότητας έως δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) kg της Ομάδας Β (έως 120 KW), ήτοι:

 • Ανυψωτικά περονοφόρα μηχανήματα (τύπου ΚΛΑΡΚ, κ.λπ.) και λοιπών τύπων παντός συστήματος και λειτουργίας (πλην των ηλεκτροκίνητων) και
 • Ηλεκτροκίνητα περονοφόρα ανυψωτικά μηχανήματα (τύπου ΚΛΑΡΚ, κ.λπ.) παντός τύπου

2. Οι επιχειρήσεις που επρόκειτο να απασχολήσουν Χειριστή ΚΛΑΡΚ δεν χρειάζεται να λάβουν σχετική άδεια, ούτε απαιτείται να προβούν σε αναγγελία εργασίας.

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Ανάπτυξη & Εξέλιξη υλοποιεί Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης στον Χειρισμό Ανυψωτικών Περονοφόρων Μηχανημάτων – Κλαρκ (ειδικ. 2), με Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση για την Περιφέρεια και το Υπ. Ανάπτυξης. (ΦΕΚ Β 3350 – 12/6/2024).

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος ο επιμορφούμενος λαμβάνει άμεσα βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης για την ένταξη στο Ενιαίο Μητρώο Προσώπων, που ασκούν Τεχνικά Επαγγέλματα και έχει δικαίωμα άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος ως χειριστής μηχανημάτων έργων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Βιομηχανίες και Επιχειρήσεις που διαθέτουν Περονοφόρα Οχήματα
 • Εργαζόμενους σε Βιομηχανικό Περιβάλλον
 • Χειριστές και Συντηρητές Μηχανημάτων Έργου
 • Τεχνικούς και Μηχανικούς Ασφαλείας
 • Υπεύθυνους αποθηκών και εργοδηγούς
 • Ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να εργαστούν ως Χειριστές ΚΛΑΡΚ

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει :

 • Nα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή αντίστοιχης βαθμίδας από το εξωτερικό
 • Nα έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους,
 • Nα είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης τουλάχιστον Β΄ κατηγορίας

Μέθοδος Υλοποίησης

 • 12 ώρες δια ζώσης εκπαίδευση
 • 60 ώρες πρακτική άσκηση

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την συμμετοχή στην κατάρτιση είναι τα εξής:

 • Αίτηση συμμετοχής
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου (για πολίτες εκτός Ε.Ε. και άδειας παραμονής ή εργασίας)
 • Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης τουλάχιστον Β΄ κατηγορίας
 • Πιστοποιητικό υγείας από δημόσιο φορέα, για αρτιμέλεια (από παθολόγο ή ορθοπεδικό ή γενικό γιατρό), για ακοή (από ΩΡΛ) και για όραση (από οφθαλμίατρο)
 • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1983 στην οποία δηλώνεται:
  • ότι τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά / στοιχεία είναι ακριβή και αληθή
  • η οικεία τους Περιφέρεια, ήτοι η Περιφέρεια στην οποία αντιστοιχεί η διεύθυνση επαγγελματικής εγκατάστασης ή μόνιμης διαμονής τους

Η εύρεση εργαζομένου ΧΩΡΙΣ άδεια χειριστή ΚΛΑΡΚ σε επιχείρηση από την Επιθεώρηση Εργασίας, επιφέρει μεγάλα πρόστιμα τόσο στην επιχείρηση, όσο και στον ίδιο τον εργαζόμενο.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.

   

  ta_logo

  location-icon

  ΤΡΙΠΟΛΗ

  Ρήγα Φεραίου 127

  2710 227703

  email-icon

  ΑΣΤΡΟΣ

  Επ. Οδό Άστρος – Παράλιο

  27550 240946975803004

  back to top