ΚΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΞΕΛΙΞΗ - Voucher Κατάρτισης Κοινωφελούς Εργασίας
Voucher Κατάρτισης Κοινωφελούς Εργασίας

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΚΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΞΕΛΙΞΗ πιστοποιημένος από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π συμμετέχει ως πάροχος κατάρτισης προσφέροντας ποιοτικές υπηρεσίες κατάρτισης και εκπαίδευσης.

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή Προγραμμάτων Κατάρτισης στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και στην Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα και η πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων ΤΠΕ που θα αποκτηθούν, στους ωφελούμενους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 8/2018, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης και έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης, των οποίων η ημερομηνία πρόσληψης δεν υπερβαίνει το χρονικό όριο των (4) τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία ανάρτησης του οριστικού πίνακα κατάταξης ανέργων και έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 24 Ιανουαρίου 2019.

Ο ωφελούμενος για την εγγραφή του στον πάροχο κατάρτισης, οφείλει να προσκομίσει:

1) Βεβαίωση από τον Δήμο ότι απασχολείται στο συγκεκριμένο Δήμο στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 8/2018 Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ, όπου Θα αναφέρεται η ημερομηνία πρόσληψης και η προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης του οκταμήνου.

2) Αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου

3) Τον Αριθμό της αίτησης συμμετοχής στη Δράση

Η διάρκεια της κατάρτισης ανέρχεται σε 120 ώρες.

Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί σε συνεχόμενες ημέρες (5 ημέρες την εβδομάδα).

Η ημερήσια διάρκεια της κατάρτισης θα είναι υποχρεωτικά έξι (6) ώρες. 

Η κατάρτιση υλοποιείται εντός της διάρκειας ισχύος της σύμβασης απασχόλησης κάθε ωφελούμενου.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιπέδου I – 90 ώρες

1. Επεξεργασία Εγγράφου – Word

2. Υπολογιστικά Φύλλα – Excel

3. Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία – Browser και Outlook

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιπέδου II – 90 ώρες

1. Επεξεργασία Εγγράφου – Word

2. Υπολογιστικά Φύλλα – Excel

3. Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία – Browser και Outlook

4. Παρουσιάσεις- Powerpoint

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιπέδου III – 90 ώρες

1. Επεξεργασία Εγγράφου – Word

2. Υπολογιστικά Φύλλα – Excel

3. Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία – Browser και Outlook

4. Παρουσιάσεις- Powerpoint

5. Βάσεις Δεδομένων – Access

Οι ωφελούμενοι θα παρακολουθήσουν και κύκλο σεμιναρίου µε θέμα «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» διάρκειας 20 ωρών καθώς και Οριζόντιες Δεξιότητες διάρκειας 10 ωρών (Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία,Βασικές αρχές εργατικού δικαίου, Τεχνικές σύνταξης βιογραφικού και εύρεσης εργασίας).

Οι Ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν, μετά το πέρας του, σε εξετάσεις πιστοποίησης στις γνώσεις και δεξιότητες Πληροφορικής.

Το πρόγραμμα δεν απαιτεί υποχρεωτικά την επιτυχία του ωφελούμενου σε αυτές τις εξετάσεις, αλλά του δίνει την δυνατότητα, αν επιτύχει, να αποκτήσει επικαιροποιημένο δίπλωμα Υπολογιστών το οποίο θα μπορεί να το χρησιμοποιεί από εδώ και στο εξής σε όλες τις προκηρύξεις.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.

  

location-icon

ΤΡΙΠΟΛΗ

Ρήγα Φεραίου 127

2710 227703

email-icon

ΑΣΤΡΟΣ

Επ. Οδό Άστρος – Παράλιο

27550 240946975803004

back to top