Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας (Αρ. Πρωτ 0.5432), η προκήρυξη της δράσης για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής για το πρόγραμμα «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής».

Ο Εκπαιδευτικός Φορέας ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΞΕΛΙΞΗ πιστοποιημένος από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π πρόκειται να συμμετέχει ως πάροχος κατάρτισης προσφέροντας ποιοτικές υπηρεσίες κατάρτισης, συμβουλευτικής, πιστοποίησης και πρακτικής άσκησης.

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής, συμβουλευτικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης σε 10.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-49 ετών (να έχουν γεννηθεί από 1.10.1971 μέχρι και 31.12.1990) . Μέσω της πράξης αυτής παρέχεται η δυνατότητα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε κλάδους αιχμής της οικονομίας.

Εκπαιδευτικό επίδομα: 2.520€
Θεωρητική Κατάρτιση: 1.000€ | Πρακτική Άσκηση: 1.520€

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Επιδοτούμενη θεωρητική κατάρτιση διάρκειας 200 ωρών στους κλάδους:
  • Μεταποίηση/Βιομηχανία, Κατασκευές
  • Υγεία – Πρόνοια
  • Τουρισμός και Επισιτισμός
 • Επιδοτούμενη πρακτική άσκηση διάρκειας 380 ωρών σε επιχειρήσεις.
 • Συμβουλευτική υποστήριξη.
 • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν

Η κάρτα ανεργίας ΔΕΝ διακόπτεται κατά την παρακολούθηση του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης.

Ωφελούμενοι: άνεργοι, ηλικίας 30-49 ετών, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Υποβολή Αιτήσεων: Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων αρχίζει από 23/12/2020 και λήγει την 26/02/2021.
Σε περίπτωση ισοβαθμιών κατά τη μοριοδότηση, προηγούνται οι υποψήφιοι που υπέβαλαν νωρίτερα την αίτηση υπαγωγής στο μητρώο ωφελουμένων.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής (φωτοαντίγραφα):

 • Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2019
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου,
 • Κάρτα Ανεργίας σε ισχύ & Βεβαίωση Ανεργίας,
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών,
 • Αποδεικτικό εργασιακής εμπειρίας σε προηγούμενα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει)
 • Υ/Δ του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ότι:
 1. «Δεν είμαι σπουδαστής/τρια ή φοιτητής/τρια» και
 2. «Δεν παρακολουθώ ή/και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά την τελευταία διετία πριν από την υποβολή της παρούσας αίτησης συμμετοχής»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.

    

   

  espa tpe

  location-icon

  ΤΡΙΠΟΛΗ

  Ρήγα Φεραίου 127

  2710 227703

  email-icon

  ΑΣΤΡΟΣ

  Επ. Οδό Άστρος – Παράλιο

  27550 240946975803004

  back to top