Οι γενικοί άξονες στους οποίους δραστηριοποιούμαστε είναι οι εξής:

1. Υλοποίηση Προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, τα οποία αφορούν την εκπαίδευση νέων ανέργων και άλλων ατόμων, που ανήκουν σε διάφορες κοινωνικές ομάδες, σε σύγχρονα επαγγέλματα και ειδικότητες.

2. Προγράμματα της ευρωπαϊκής ένωσης τα οποία απευθύνονται στην διάδοση της καινοτομίας και παροχή βοηθειας στις μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις με στόχο την ανάπτυξη και επεκταση τους, την τοπική ανάπτυξη και κοινωνική ένταξη ειδικών ομάδων.

3. Ο τρίτος τομέας δραστηριοποίησης του Κ.Ε.Κ. είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς και υπηρεσιών κατάρτισης σε κάθε μορφή εταιρίας με στόχο την ανάπτυξή τους.

4. Συνέδρια, μελέτες, αναπτυξιακές παρεμβάσεις και συμμετοχή σε διάφορες κοινωνικές δραστηριότητες.

5. Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση ανέργων

6. Κατάρτιση Εργαζομένων

7. Σχεδιασμός και Υλοποίηση Ολοκληρωμένων προγραμμάτων καταπολέμησης του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Επιπλέον Επιχειρησιακή Δραστηριότητα του ΚΕΚ αποτελεί και η κατάρτιση εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτι-κού τομέα, οι οποίες επιθυμούν να κα-ταρτίσουν το προσωπικό τους σε θέμα-τα που άπτονται των Προγραμμάτων:

- Κατάρτιση για αυτοαπασχολούμενους   & εργαζόμενους

- Ενεργειακών Επιθεωρητών

- ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ

- ΕΦΕΤ

- Τεχνικών Ασφαλείας

- Διαρθρωτικής Προσαρμογής εργαζομέ-  νων και επιχειρήσεων

ΑΝΕΡΓΟΙ

- Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για 36.000 άνεργους νέους έως 29 ετών

- Επιχειρηµατικότητα στην ύπαιθρο

- Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Άνεργους Νέους έως 29 ετών σε Τουριστικά Επαγγέλµατα

- Κατάρτιση ανέργων επαγγελµατιών υγείας σε θέµατα µεταρρύθµισης της υγείας

- Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την απόκτηση και αναβάθμιση επαγγελματικών δεξιοτήτων των ανέργων, αυτοαπασχολού-μενων (μέλη αγροτικών συνεταιρισμών) και υποαπασχολούμενων στον αγροτικό τομέα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

ΕΠ Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΠ Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας

ΕΠ Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηµατικότητα

ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση

ΕΠ ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση

ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού

ΕΠ Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση

ΕΠ Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων

ΕΠ Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής

ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

   Grundtvig

   Leonardo

   Leader

   Equal

   Urban

   Interact

   Espon

Share on Facebook
Share on Twitter
Share via e-mail